Prijímacie konanie na pomaturitné špecializačné štúdium

23.05.2015 21:55

Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roka 2015/ 2016 podľa Zákona č. 245/ 2008, §69, odst. (3) a (4) nasledujúce informácie o prijímacích skúškach. 

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy dňa 12. marca 2015. Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ - ŽSK listom č. 2945/2015/OŠaŠ-021 zo dňa 28. 04. 2014. Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 6. mája 2015. 

POČET PRIJÍMANÝCH UCHÁDZAČOV

Študijný odbor 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov     9 študentov

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. termín:     24. jún 2015

2. termín:      25. august 2015

 

Viac informácií na: https://www.suvrk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=329:prijimacie-konanie-na-pomaturitne-pecializane-tudium-pre-krok-20152016

 

—————

Späť