Prijímacie konanie na pomaturitné špecializačné štúdium

23.05.2015 21:55

Riaditeľka Školy úžitkového výtvarníctva (ŠÚV) v Ružomberku zverejňuje pre záujemcov o pomaturitné špecializačné štúdium v 1. ročníku školského roku 2015/2016 podľa Zákona č.245/2008, §69, odst. (3) a (4) nasledujúce informácie o prijímacích skúškach.

Plánovaný počet prijímaných uchádzačov bol schválený Radou školy dňa 12. marca 2015. Uvádzané počty študentov odsúhlasil zriaďovateľ – ŽSK listom č. 2945/2015/OŠaŠ-021 zo dňa 28. 04. 2014. Termín prijímacích skúšok, ich náplň a kritériá hodnotenia uchádzačov boli prerokované a odsúhlasené pedagogickou radou školy dňa 6. mája 2015.

POČET PRIJÍMANÝCH UCHÁDZAČOV

Študijný odbor 8237 Q modelárstvo a návrhárstvo odevov                  9 študentov

 

TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. termín:           24. jún 2015 

2. termín:           25. august 2015

 

Viac informácii na: https://www.suvrk.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=329:prijimacie-konanie-na-pomaturitne-pecializane-tudium-pre-krok-20152016&catid=52:pomaturitne-tudium&Itemid=74

 

—————

Späť